Architekt wnętrz – jak może pomóc?

Posted by admin on September 19th, 2019
Comments Off

24,312,234,24,meble-gabinetowe[1]Kim jest architekt wnętrz i kiedy warto skorzystać z jego usług? Człowiek, o którym mowa, o aranżacji wnętrz wie wszystko, a może nawet jeszcze więcej. Poza tym, taki ktoś posiada duszę artysty i znakomicie wykształcony zmysł estetyczny. Wiedza, intelekt, „szósty zmysł”, ogromna wyobraźnia i otwartość umysłu – takie cechy posiada człowiek, o którym mowa. Architekt wnętrz tworzy aranżacje nie tylko piękne, ale z pewnością również niezwykle funkcjonalne, wykorzystując przy tym całą swoją wiedzę z różnych dziedzin, jako że architektura nosi znamiona interdyscyplinarności. Dobrze wykształcony i posiadający wszystkie niezbędne umiejętności architekt wnętrz określi, jakie rozwiązania najlepiej sprawdzą się w ramach konkretnej przestrzeni, przewidując jednocześnie wszelkie kłopoty, które mogą pojawić się w trakcie realizacji danych planów. …read more

Meble pracownicze – meble biurowe i meble gabinetowe

Posted by admin on September 19th, 2019
Comments Off

Meble-biurowe-DB-Meble-768x425[1]Meble pracownicze mają ogromne znaczenie pośród szeregu innych elementów składających się na wyposażenie biura. Ich obecność to w pewnym sensie gwarancja komfortu wynikającego z eksploatacji danego wnętrza. Mowa w tym przypadku nie tylko o modelach wykonywanych z drewna, jak szafki, regały itd. – wszak meble pracownicze to również krzesła biurowe, a także fotele gabinetowe, stoliki kawowe i wiele innych. Zajmują one stosunkowo dużą powierzchnię biura, stąd też ogromne znaczenie zdaje się mieć nie tylko ich funkcjonalność, ale również wygląd. …read more

Mosty drogowe

Posted by admin on September 19th, 2019
Comments Off

Należy stwierdzić że: 1. Ze względu na sposób ukształtowania (z reguły jedno przęsło pod jeden tor) oraz specyficzne warunki ruchu i obciążeń kolejowych przyjęto, że wszystkie mosty kolejowe powinny być poddawane próbnym obciążeniom. Przyjęcie badań bez pomiarów wytrzymałościowych dla mostów małych rozpiętości uzasadniono w pracy głównie znikomymi wielkościami pomiarowymi pod próbnymi obciążeniami, dużym kosztem badań w stosunku do kosztu obiektu i ogólnie mniejszym znaczeniem tych obiektów w linii kolejowej. Ograniczenie takie uważa się za celowe, chociaż konkretne wartości l mogą być dyskusyjne. Przykładowo proponuje się, aby dla kolejowych mostów betonowych lo = 10 m. …read more

Celowość próbnych obciążeń

Posted by admin on September 19th, 2019
Comments Off

Próbne i kontrolne obciążenia mostów prowadzi się z reguły w tzw. sprężystym zakresie pracy konstrukcji, mimo znanych istniejących nie- odwracalnych efektów takich obciążeń. Obciążenia te mogą być więc miarą oceny bezpieczeństwa budowli mostowych w takim stopniu, w jakim stany sprężyste pracy konstrukcji inżynierskich pozwalają na prognozowanie ich stanów granicznych w miarę narastania obciążenia. Można tu tylko zauważyć, że konstrukcje mostowe, ze względu na czystość schematu statycznego i ukształtowania ustroju nośnego są z wszystkich budowli inżynierskich najbardziej przydatne do oceny stanów granicznych na podstawie znajomości pracy w stanie sprężystym. Jest przy tym zrozumiałe, że stosunkowo łatwo jest ocenić zapas nośności w poszczególnych elementach ustroju, natomiast trudniej określić ten zapas dla całego ustroju pod szczególnymi obciążeniami (np. …read more

LOSOWA NOŚNOŚĆ GRANICZNA PŁYTOWYCH ELEMENTÓW MOSTOWYCH

Posted by admin on September 18th, 2019
Comments Off

Podano sposób wyznaczania losowej nośności granicznej obramowanych płyt na podstawie teorii linii załomów plastycznych. Zaproponowano sposób uwzględniania wpływu obciążeń działających w płaszczyźnie środkowej płyty na losową nośność graniczną płyt mierzoną obciążeniem poprzecznym. Wyznaczono zależności graniczne między losowym momentem granicznym a graniczną siłą osiową w przekrojach prętów o losowej strukturze materiału i nielosowych wymiarach geometrycznych. Wstęp. Weźmy pod uwagę lokalne zniszczenie elementów mostów płytowo- belkowych pod skupionym lub rozłożonym obciążeniem statycznym. …read more

Przedmiot, zakres i wyniki pomiarów

Posted by admin on September 18th, 2019
Comments Off

Podczas próbnego obciążenia można mierzyć w zasadzie tylko dwa rodzaje wielkości: – przemieszczenia i ich pochodne jak ugięcia, kąty ugięcia, kąty skręcenia, przesuwy konstrukcji, – odkształcenia i ich pochodne, a więc praktycznie składowe tensora odkształceń. Pomiary tych wielkości mogą być bezpośrednie lub pośrednie przy użyciu urządzeń mechanicznych lub elektrycznych czy pneumatycznych. Wybór rodzaju mierzonych wielkości zależy od wielu czynników takich jak ukształtowanie konstrukcji, rodzaj tworzywa, stojąca do dyspozycji aparatura oraz zakres zamierzonej analizy doświadczalnej obiektu. Istotną sprawą jest tu waga pomiaru zależna od rodzaju mierzonej wielkości i lokalizacji punktu pomiarowego w obiekcie. Jest to związane z faktem, że przemieszczenia dają nam informację o ogólnej pracy obiektu, gdyż są wynikiem całkowania się tej pracy z obszaru całej konstrukcji, a stosunkowo mało informują co się dzieje w samym punkcie (przekroju) pomiaru. …read more

Współczynnik liczbowy

Posted by admin on September 18th, 2019
Comments Off

Współczynnik liczbowy w warunku przyjęto na podstawie doświadczeń autorów. W jako funkcji czasu t w kilku obiektach badanych przez autorów. Zwraca się uwagę na charakterystyczny przebieg krzywych odkształceń w zależności od wielkości próbnego obciążenia. Powtórne ewentualne obciążenie przęsła lub przejazdy po nim pojazdów użytych do obciążenia innych przęseł nie powinny nastąpić w czasie krótszym niż 1 h po usunięciu próbnego obciążenia, oraz nie wcześniej aż ujemne przyrosty odkształceń badanej konstrukcji nie spełnią warunku. Obciążanie dynamiczne mostów drogowych i kolejowych Próbne obciążenie dynamiczne powinno być przeprowadzone zawsze po obciążeniu statycznym. …read more

Obciążenia dynamiczne

Posted by admin on September 18th, 2019
Comments Off

Obciążenia dynamiczne przewiduje się głównie dla mostów kolejowych, gdyż dla mostów drogowych będą one wymagane w specjalnych przypadkach. Przewiduje się przy tym, że do obciążeń dynamicznych powinno się używać w zasadzie tych samych pojazdów co przy obciążeniu statycznym. Proponuje się, aby dla mostów kolejowych tworzyć dla obciążenia dynamicznego z pomiarami wytrzymałościowymi trzy pociągi w składzie: ciągnik dwa ciągniki ciągnik i pięć ciężkich jednakowych wagonów. Realizacja próbnego obciążenia Obciążenia mostów kolejowych bez pomiarów wytrzymałościowych Proponuje się następującą realizację tego obciążenia: 1. Przeprowadzenie przez most pojedynczego pojazdu z małą prędkością v=5 km /h. …read more

Badania teoretyczne i doświadczalne

Posted by admin on September 18th, 2019
Comments Off

…read more

UWAGI W SPRAWIE STOSOWANIA WSPÓŁCZYNNIKÓW DYNAMICZNYCH W PROJEKTOWANIU MOSTÓW ZAKRZYWIONYCH W PLANIE

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

Omówiono zagadnienie stosowania współczynników dynamicznych w projektowaniu mostów drogowych zakrzywionych w planie. Na przykładzie opracowań badaczy amerykańskich wykazano, że wartości -tych współczynników są różne w odniesieniu do zginania i w odniesieniu do skręcania i zwichrzenia przekrojów poprzecznych. Podkreślono potrzebę zwrócenia większej uwagi na zagadnienie dynamiki mostów zakrzywionych w planie. Przedmiot, cel i zakres rozważań Mosty zakrzywione w planie były dotychczas w Polsce budowane dość sporadycznie. Jednakże w związku z programem budowy autostrad, rozbudową układów komunikacyjnych miast, dążeniem do wykonywania bezkolizyjnych, wielopoziomowych węzłów drogowych i ulicznych -liczba tego rodzaju mostów będzie gwałtownie wzrastać. …read more