LOSOWA NOŚNOŚĆ GRANICZNA PŁYTOWYCH ELEMENTÓW MOSTOWYCH

Posted by admin on December 26th, 2018
Comments Off

Podano sposób wyznaczania losowej nośności granicznej obramowanych płyt na podstawie teorii linii załomów plastycznych. Zaproponowano sposób uwzględniania wpływu obciążeń działających w płaszczyźnie środkowej płyty na losową nośność graniczną płyt mierzoną obciążeniem poprzecznym. Wyznaczono zależności graniczne między losowym momentem granicznym a graniczną siłą osiową w przekrojach prętów o losowej strukturze materiału i nielosowych wymiarach geometrycznych. Wstęp. Weźmy pod uwagę lokalne zniszczenie elementów mostów płytowo- belkowych pod skupionym lub rozłożonym obciążeniem statycznym. …read more

Przedmiot, zakres i wyniki pomiarów

Posted by admin on December 26th, 2018
Comments Off

Podczas próbnego obciążenia można mierzyć w zasadzie tylko dwa rodzaje wielkości: – przemieszczenia i ich pochodne jak ugięcia, kąty ugięcia, kąty skręcenia, przesuwy konstrukcji, – odkształcenia i ich pochodne, a więc praktycznie składowe tensora odkształceń. Pomiary tych wielkości mogą być bezpośrednie lub pośrednie przy użyciu urządzeń mechanicznych lub elektrycznych czy pneumatycznych. Wybór rodzaju mierzonych wielkości zależy od wielu czynników takich jak ukształtowanie konstrukcji, rodzaj tworzywa, stojąca do dyspozycji aparatura oraz zakres zamierzonej analizy doświadczalnej obiektu. Istotną sprawą jest tu waga pomiaru zależna od rodzaju mierzonej wielkości i lokalizacji punktu pomiarowego w obiekcie. Jest to związane z faktem, że przemieszczenia dają nam informację o ogólnej pracy obiektu, gdyż są wynikiem całkowania się tej pracy z obszaru całej konstrukcji, a stosunkowo mało informują co się dzieje w samym punkcie (przekroju) pomiaru. …read more

Współczynnik liczbowy

Posted by admin on December 26th, 2018
Comments Off

Współczynnik liczbowy w warunku przyjęto na podstawie doświadczeń autorów. W jako funkcji czasu t w kilku obiektach badanych przez autorów. Zwraca się uwagę na charakterystyczny przebieg krzywych odkształceń w zależności od wielkości próbnego obciążenia. Powtórne ewentualne obciążenie przęsła lub przejazdy po nim pojazdów użytych do obciążenia innych przęseł nie powinny nastąpić w czasie krótszym niż 1 h po usunięciu próbnego obciążenia, oraz nie wcześniej aż ujemne przyrosty odkształceń badanej konstrukcji nie spełnią warunku. Obciążanie dynamiczne mostów drogowych i kolejowych Próbne obciążenie dynamiczne powinno być przeprowadzone zawsze po obciążeniu statycznym. …read more

Obciążenia dynamiczne

Posted by admin on December 26th, 2018
Comments Off

Obciążenia dynamiczne przewiduje się głównie dla mostów kolejowych, gdyż dla mostów drogowych będą one wymagane w specjalnych przypadkach. Przewiduje się przy tym, że do obciążeń dynamicznych powinno się używać w zasadzie tych samych pojazdów co przy obciążeniu statycznym. Proponuje się, aby dla mostów kolejowych tworzyć dla obciążenia dynamicznego z pomiarami wytrzymałościowymi trzy pociągi w składzie: ciągnik dwa ciągniki ciągnik i pięć ciężkich jednakowych wagonów. Realizacja próbnego obciążenia Obciążenia mostów kolejowych bez pomiarów wytrzymałościowych Proponuje się następującą realizację tego obciążenia: 1. Przeprowadzenie przez most pojedynczego pojazdu z małą prędkością v=5 km /h. …read more