Posts Tagged ‘googie’

UWAGI W SPRAWIE STOSOWANIA WSPÓŁCZYNNIKÓW DYNAMICZNYCH W PROJEKTOWANIU MOSTÓW ZAKRZYWIONYCH W PLANIE

Tuesday, September 17th, 2019

Omówiono zagadnienie stosowania współczynników dynamicznych w projektowaniu mostów drogowych zakrzywionych w planie. Na przykładzie opracowań badaczy amerykańskich wykazano, że wartości -tych współczynników są różne w odniesieniu do zginania i w odniesieniu do skręcania i zwichrzenia przekrojów poprzecznych. Podkreślono potrzebę zwrócenia większej uwagi na zagadnienie dynamiki mostów zakrzywionych w planie. Przedmiot, cel i zakres rozważań Mosty zakrzywione w planie były dotychczas w Polsce budowane dość sporadycznie. Jednakże w związku z programem budowy autostrad, rozbudową układów komunikacyjnych miast, dążeniem do wykonywania bezkolizyjnych, wielopoziomowych węzłów drogowych i ulicznych -liczba tego rodzaju mostów będzie gwałtownie wzrastać. …read more

STATECZNOŚĆ GIĘTNO-SKRĘTNA PRĘTÓW JAKO KRYTERIUM WYTRZYMAŁOŚCI NIEKTÓRYCH KRATOWNIC MOSTOWYCH

Tuesday, September 17th, 2019

W pracy przedstawiono rozważania teoretyczne, na temat zależności wytrzymałości ściskanych prętów kratownic mostowych od kształtu ich przekroju. Zwrócono uwagę na celowość stosowania przewiązek i skratowań, łączących swobodne krawędzie monosymetrycznych prętów cienkościennych o przekroju otwartym. Dla niektórych typów przekrojów podano konkretne zalecenia praktyczne. Wstęp Przekroje ściskanych prętów pasów górnych kratownic mostowych wykonywane są jako jednościenne lub dwuścienne. Przekroje z jedną ścianką stosowane są rzadko. …read more

Wprowadzenie analizy dynamicznej konstrukcji mostowych

Monday, September 16th, 2019

Wprowadzenie analizy dynamicznej konstrukcji mostowych do praktyki jest coraz bardziej realne wobec rozwoju elektronicznej techniki obliczeniowej. Ze względu na złożoność tej analizy celowe jest jednak dążenie do takiego jej wykonania, aby mogła być ona bezpośrednio przydatna do obliczeń projektowych. Nie jest to łatwe. Jak bowiem wiadomo na dynamiczną deformację konstrukcji mostowych ma wpływ wiele parametrów, które dotyczą samej konstrukcji, jak również charakterystyki obciążających ją pojazdów i ich ruchu po moście. W celu uproszczenia analizy uwzględniane są w niej tylko niektóre parametry, uznane w danym przypadku za najbardziej istotne. …read more

Polozenia konca lopatki w czasie pracy

Saturday, September 14th, 2019

Ciężarek odśrodkowy ściągany jest w przeciwnym kierunku sprężyną , która połączona jest z nim dźwignią i cięgłem przechodzącym wewnątrz, wzdłuż głównego dźwigara łopatki . Regulacja taka zapewnia zachowanie stałej ilości obrotów wiatraka, z odchyleniami nie większymi od 2% niezależnie od zwiększenia szybkości wiatru. Pozwala to na wykorzystywanie silnika do napędu maszyn wymagających stosunkowo dużej równomierności biegu. Położenia końca łopatki w czasie pracy. W położeniu – wiatrak jest zatrzymany; w położeniu – wiatrak zaczyna pracować; w położeniu – wiatrak pracuje regulując swoje obroty. …read more

Znacznik i sladowskaz powinny byc dwustronne

Thursday, September 12th, 2019

Znacznik i śladowskaz powinny być dwustronne. Przy zasiewie zagonami lub sposobem przez pokrycie bardzo ważne jest dokładne wyznaczenie zagonów tak, aby na każdym z nich mieściła się całkowita liczba przejść agregatu. Ogólną szerokość zagonów przyjmuje się z wyliczenia jednodniowej pracy agregatu – na jedną lub dwie zmiany. Nie należy zapominać, że przy bardzo wąskich zagonach wzrasta ich liczba, a więc wzrasta także możliwość pozostawiania wąskich, nie zasianych pasów w środku zagonów; ponadto zużywa się więcej sił roboczych na rozmierzanie pól i tyczenie zagonów; natomiast przy bardzo szerokich zagonach wzrasta liczba jałowych przejazdów. Konieczność dokładnego wyznaczenia zagonów i ścisłej prostolinijności przejazdów stwarza utrudnienie w stosowaniu siewu sposobem zagonowym i w związku z tym, we wszystkich wypadkach, gdzie to jest możliwe, stosuje się sposób czółenkowy (jeżeli agregat Jest niezbyt szeroki lub pole niezbyt krótkie). …read more

Nastepnie agregat rusza z pelna szybkoscia

Tuesday, September 10th, 2019

Aby skrócić przestoje agregatów, czołowi mechanizatorzy stosują następujący sposób zasypu: na uwroci u, obok miejsca zasypu, agregat zwalnia bieg lub zatrzymuje się na 1 – 2 minuty. W tym czasie kołchoźnicy obsługujący agregat donoszą worki z nasieniem i układają je na ramie lub na pokrywie siewnika. Następnie agregat rusza z pełną szybkością. Obsługa w ruchu odwiązuje worki i wysypuje je do siewników. Przy następnym przejściu agregatu obsługa zabierając dalszą partię worków z nasieniem zwraca uprzednio opróżnione worki. …read more

Do obliczen nalezy przyjmowac nie calkowita pojemnosc skrzyni

Tuesday, September 10th, 2019

Siewniki należy napełniać w czasie, kiedy agregat idzie luzem na uwrociu. Aby móc uprzednio rozstawić worki z nasionami W miejscach napełniania siewnika, trzeba obliczyć największą długość drogi, którą może przejść agregat od jednego miejsca napełniania do drugiego. Nie można dopuszczać przy pracy do opróżnienia koryt nasiennych siewnika więcej niż do 85-90%, gdyż przy. większym opróżnieniu zostanie zakłócona równomierność dopływu nasienia do urządzenia wysiewającego. Do obliczeń należy więc przyjmować nie całkowitą pojemność skrzyni, lecz tylko 90ro jej pojemności. …read more

Obliczyc dlugosc drogi

Tuesday, September 10th, 2019

Obliczyć długość drogi dla kombajnu Stalinlec 6 do zapełnienia jego komory mieszczącej 15 q pszenicy, jeżeli szerokość robocza wynosi 4,9 m, a plon 16 qJha. Długość drogi do czasu zapełnienia komory równa się: 10000 X 15= 1913 m 4,9 X 16 Jeżeli będzie się opróżniać kombajn po całkowitym napełnieniu komory, to miejsca rozładowania będą rozrzucone po całym polu, co bardzo skomplikuje rozładowanie i zwózkę zboża. Najwłaściwsze jest opróżnianie kombajnu nie w dowolnych miejscach, lecz na tzw. trasie rozładowania, którą zazwyczaj wyznacza się w kierunku poprzecznym do linii ruchu kombajnu. W takim wypadku wozy odbierające zboże wyjeżdżają naprzeciw zbliżającego się do trasy rozładowania kombajnu i w odległości 300 metrów od niej rozpoczynają wyładunek tak, że w chwili dojścia agregatu do trasy komora ziarna kombajnu powinna być już opróżniona, a wóz zawróciwszy na trasę musi już odjeżdżać załadowany zbożem. …read more

podstawowe zabiegi technicznej pielegnacji maszyn

Tuesday, September 10th, 2019

Przy pracy kombajnem samobieżnym ustawia się wozy do wożenia ziarna w odległości 2-3 m od nie zżętego zboża, gdyż lepiej, aby kombajn dojeżdżając do wozów skręcał cokolwiek z linii swego ruchu, a nie odwrotnie. Nie ma istotnego znaczenia, gdyż kombajn samobieżny jest bardzo zwrotny, a wydajność jego przez to prawie się nie zmniejsza. Przy urządzaniu wozów do zwózki zboża należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie było strat ziarna przy przewozie. Brygadzista brygady polowej jest odpowiedzialny za punktualne odwożenie ziarna od kombajnu oraz bezpieczeństwo jego transportu do czyszczalni zboża. ścisły rozkład dnia roboczego przy pracy agregatów rolniczych ma szczególnie ważne znaczenie, gdyż daje możność pełnego wykorzystania czasu pracy i podniesienia jej jakości. …read more

KONTROLA JAKOSCI PRACY AGREGATÓW

Monday, September 9th, 2019

KONTROLA JAKOŚCI PRACY AGREGATÓW ROLNICZYCH I PRZYJMOWANIE WYKONANYCH ROBÓT Ścisłą kontrolę jakości robót należy prowadzić już od pierwszych dni wiosennych prac, ponieważ tylko przy wysokojakościowym wykonaniu wszystkich polowych robót oraz przy ścisłym przestrzeganiu agrotechnicznych wymagań można uzyskać wysokie plony. Stosownie do umowy MTS z kołchozami po zakończeniu każdej roboty, lecz nie rzadziej, niż co 5 dni; MTS powinna oddać, a kołchoz przyjąć wykonane roboty. Przyjęcie robót odbywa się protokólarnie; ze strony MTS protokół podpisuje dyrektor lub z jego pełnomocnictwa agronom, a ze strony kołchozu przewodniczący zarządu. Zdanie – przyjęcie robót odbywa się przy udziale brygadzisty brygady ciągnikowej MTS i brygady polowej kołchozu. Akt jest spisywany w dwóch egzemplarzach – jeden dla MTS, a drugi – dla kołchozu i służy jako dowód stwierdzający wykonanie obustronnej umowy zawartej między MTS a kołchozami. …read more