Posts Tagged ‘wełna schwenk’

Współczynnik liczbowy

Tuesday, December 18th, 2018

Współczynnik liczbowy w warunku przyjęto na podstawie doświadczeń autorów. W jako funkcji czasu t w kilku obiektach badanych przez autorów. Zwraca się uwagę na charakterystyczny przebieg krzywych odkształceń w zależności od wielkości próbnego obciążenia. Powtórne ewentualne obciążenie przęsła lub przejazdy po nim pojazdów użytych do obciążenia innych przęseł nie powinny nastąpić w czasie krótszym niż 1 h po usunięciu próbnego obciążenia, oraz nie wcześniej aż ujemne przyrosty odkształceń badanej konstrukcji nie spełnią warunku. Obciążanie dynamiczne mostów drogowych i kolejowych Próbne obciążenie dynamiczne powinno być przeprowadzone zawsze po obciążeniu statycznym. …read more

Przedmiot, zakres i wyniki pomiarów

Tuesday, December 18th, 2018

Podczas próbnego obciążenia można mierzyć w zasadzie tylko dwa rodzaje wielkości: – przemieszczenia i ich pochodne jak ugięcia, kąty ugięcia, kąty skręcenia, przesuwy konstrukcji, – odkształcenia i ich pochodne, a więc praktycznie składowe tensora odkształceń. Pomiary tych wielkości mogą być bezpośrednie lub pośrednie przy użyciu urządzeń mechanicznych lub elektrycznych czy pneumatycznych. Wybór rodzaju mierzonych wielkości zależy od wielu czynników takich jak ukształtowanie konstrukcji, rodzaj tworzywa, stojąca do dyspozycji aparatura oraz zakres zamierzonej analizy doświadczalnej obiektu. Istotną sprawą jest tu waga pomiaru zależna od rodzaju mierzonej wielkości i lokalizacji punktu pomiarowego w obiekcie. Jest to związane z faktem, że przemieszczenia dają nam informację o ogólnej pracy obiektu, gdyż są wynikiem całkowania się tej pracy z obszaru całej konstrukcji, a stosunkowo mało informują co się dzieje w samym punkcie (przekroju) pomiaru. …read more

LOSOWA NOŚNOŚĆ GRANICZNA PŁYTOWYCH ELEMENTÓW MOSTOWYCH

Tuesday, December 18th, 2018

Podano sposób wyznaczania losowej nośności granicznej obramowanych płyt na podstawie teorii linii załomów plastycznych. Zaproponowano sposób uwzględniania wpływu obciążeń działających w płaszczyźnie środkowej płyty na losową nośność graniczną płyt mierzoną obciążeniem poprzecznym. Wyznaczono zależności graniczne między losowym momentem granicznym a graniczną siłą osiową w przekrojach prętów o losowej strukturze materiału i nielosowych wymiarach geometrycznych. Wstęp. Weźmy pod uwagę lokalne zniszczenie elementów mostów płytowo- belkowych pod skupionym lub rozłożonym obciążeniem statycznym. …read more

Rodzaje środków obciążających i ich ustawienie na przęsłach

Monday, December 17th, 2018

Rodzaje środków obciążających i ich ustawienie na przęsłach powinno odpowiadać ściśle programowi próbnego obciążenia. Chodzi tu między innymi o takie sprawy, jak: – ustawienie we właściwym położeniu na długości przęsła osi użytych ciągników i wagonów kolejowych, – ustawienie we właściwym położeniu na. długości i szerokości przęsła drogowych środków obciążających, – utrzymywanie pojazdów, przygotowanych do próbnych obciążeń lub sprowadzonych z przęseł po próbnym obciążeniu, na dojazdach nie bliżej przyczółków niż w odległości równej podwójnej długości klina odłamu. Program próbnych obciążeń powinien przewidywać obciążenia ekstremalne co najmniej dla przekrojów – w kierunku podłużnym mostów drogowych i kolejowych dla połowy wszystkich przęseł rozciętych nad podporami oraz w połowie rozpiętości i nad podporami w ustrojach ciągłych i wspornikowych, – w kierunku poprzecznym przęseł (z reguły drogowych) dla środkowego i jednego skrajnego punktu płyty, a także środkowej lub najbliższej środka belki oraz jednej belki skrajnej. W ustrojach wieloprzęsłowych o belkach rozciętych nad podporami powinno następować kolejne, poczynając od skrajnych, obciążenie poszczególnych przęseł tak, aby pojazdy użyte do obciążenia dowolnego przęsła były przeprowadzane tylko przez przęsło poddane już próbnemu obciążeniu. …read more