BADANIA POŁĄCZEŃ PŁYTOWYCH ELEMENTÓW WIELKOWYMIAROWYCH

Referat dotyczy połączeń płyt prefabrykowanych przy zginaniu walcowym oraz przy obciążeniach skupionych na obszarze prostokąta. Badania wykonano na układach swobodnie podpartych na dwu przeciwległych krawędziach przy obciążeniach statycznych i dynamicznych. Charakterystyka cyklu była stala i wynosiła 0,5. Badania prowadzono do 2,2.106 cykli. Przedmiotem obserwacji był rozwój zarysowania płyt. Badano sztywność połączeń. Oceniono wpływ rodzaju połączeń na nośność i sztywność układów płytowych. Położenie połączenia determinuje w poważnym stopniu położenie i kształt linii załomu odpowiadających stanowi zniszczenia. W układach łączonych pierwsze rysy pojawiają się z reguły przy mniejszych obciążeniach niż rysy w układach monolitycznych, niemniej, w prawidłowo połączonych płytach nie miało to istotnego wpływu na nośność. Obciążenia maksymalne wynoszące około 40 – 50 % niszczących były powtarzane przy cyklu o charakterystyce wynoszącej 0,5 ponad 2.106 cykli nie wywołując zniszczenia. Wprowadzenie W wielu rozwiązaniach konstrukcyjnych pomostów występują połączenia elementów płytowych. Dotyczy to zarówno prefabrykowanych przęseł zespolonych, jak i przęseł złożonych z belek teowych. Przedmiotem referatu są wyniki badań połączeń płyt prefabrykowanych. Badaniom poddano wycinki płyt odpowiadające przypadkowi walcowego zginania płyt oraz połączenia elementów płytowych w układzie swobodnie podpartych pasm. Zginanie w układzie walcowym jest szczególnym przypadkiem zginania płyt, odpowiadające zginaniu pasm płytowych pod obciążeniem równomiernym. Jest to analogia do zginania belek z ograniczeniem możliwości deformacji poprzecznych przekroju. Przyjęto następujące wymiary badanych elementów 110 x25 x12 cm o połączeniu położonym w środku długości. Zginanie płyt przy obciążeniach skupionych na obszarze prostokąta jest typowe dla lokalnych obciążeń pomostów przęseł mostowych. Takie obciążenia zastosowano przy badaniach wielkowymiarowych połączeń elementów płytowych. Badania wykonano na płytach o wymiarach 210 x170 x12 cm złożonych z dwóch połączonych elementów płytowych. Badano wycinek pasma płytowego o dwóch brzegach dłuższych swobodnie podpartych oraz pozostałych swobodnych. Styk po- łożony był symetrycznie, prostopadle lub równolegle do osi podparć. Rozmieszczenie i przekrój prętów zbrojenia w badanych elementach płytowych były podobne. Dotyczy to zarówno elementów wycinków płyty zginanych walcowo jak i elementów wielkowymiarowych. Połączenia pyt w pomostach były przedmiotem szeregu prac. Można tu wymienić pracę Mielnikowa i Zacharowa, pracę autora i Byczkówskiego opublikowaną i przedstawioną na Kongresie FIP w Pradze, z której niektóre wyniki zostały przytoczone w niniejszym opracowaniu. Badanie połączeń prefabrykowanych elementów płytowych jest jedną z dziedzin, badań płyt żelbetowych. [podobne: najlepsze piece co, czujnik wilgotności gleby, bramy segmentowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bramy segmentowe czujnik wilgotności gleby najlepsze piece co