Do obliczen nalezy przyjmowac nie calkowita pojemnosc skrzyni

Siewniki należy napełniać w czasie, kiedy agregat idzie luzem na uwrociu. Aby móc uprzednio rozstawić worki z nasionami W miejscach napełniania siewnika, trzeba obliczyć największą długość drogi, którą może przejść agregat od jednego miejsca napełniania do drugiego. Nie można dopuszczać przy pracy do opróżnienia koryt nasiennych siewnika więcej niż do 85-90%, gdyż przy. większym opróżnieniu zostanie zakłócona równomierność dopływu nasienia do urządzenia wysiewającego. Do obliczeń należy więc przyjmować nie całkowitą pojemność skrzyni, lecz tylko 90ro jej pojemności. Tablica 21 podaje pojemność skrzyń nasiennych w rozmaitych siewnikach. Aby obliczyć powierzchnię, która może być zasiana agregatem od jednego zasypu nasion do drugiego, trzeba 90% pojemności siewnika podzielić przez normę wysiewu; aby wyliczyć największą długość drogi agregatu od jednego zasypu do drugiego, należy otrzymaną powierzchnię podzielić przez roboczą szerokość siewnika. Przy obliczaniu długości drogi pojemność siewników i ich odpowiednia szerokość robocza może być przyjmowana bądź w stosunku do jednego siewnika, bądź też do całego agregatu. Liczbę przejść od jednego zasypu do drugiego określa się przez podzielenie długości drogi przez roboczą długość zagonu i zaokrąglenie otrzymanej liczby do całości in minus. Odległość między punktami zasypu będzie równa liczbie przejść pomnożonej przez szerokość roboczą agregatu. Jeżeli długość pola na to pozwala, to zasyp siewników najlepiej jest wykonywać. po jednej stronie zagonu. W takim wypadku trzeba obliczać całą liczbę podwójnych przejść, tj. dzielić największą długość drogi agregatu przez podwójną długość zagonów, a odległość między punktami zasypu określa się przez pomnożenie liczby przejść przez podwójną szerokość agregatu. W poprzednim przykładzie, przy długości zagonu np. 800 m, liczba podwójnych przejść agregatu od jednego zasypu do drugiego wypadnie – 5000 : (2X 800) = 3,1, czyli po zaokrągleniu 3 przejścia. Odległość między punktami zasypu będzie wynosić 3 (2 X 18) = 108 m. Aby obliczyć ilość nasienia, które należy dowieźć do punktów zasypu, trzeba powierzchnię zasiewaną między jednym zasypem a drugim pomnożyć przez normę zasiewu. 120 = 1037 kg, czyli w zaokrągleniu 1040 kg. W tym celu trzeba odległość między punktami zasypu pomnożyć przez roboczą długość zagonu, wynik przeliczyć na hektary i pomnożyć przez normę wysiewu. W omawianym przykładzie ilość nasienia na jeden zasyp wyniesie: 108 X 800 Na pierwszy zasyp powinna być dowieziona pełna pojemność siewników, tj. 5 X 240 = 1200 kg. Przy siewie sposobem zagonowym lub przeskokowym punkty zasypu rozmieszcza się pośrodku szerokości zagonu lub na uwroci u ; tam również składa się nasienie potrzebne do zasiania całego zagonu. Niejednokrotnie zamiast uprzedniego rozwożenia worków do punktów zasypu dowozi się nasienie wozami do siewników. [przypisy: wapno gaszone cena, googie, styropian grafitowy czy warto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: googie styropian grafitowy czy warto wapno gaszone cena