Mosty drogowe

Należy stwierdzić że: 1. Ze względu na sposób ukształtowania (z reguły jedno przęsło pod jeden tor) oraz specyficzne warunki ruchu i obciążeń kolejowych przyjęto, że wszystkie mosty kolejowe powinny być poddawane próbnym obciążeniom. Przyjęcie badań bez pomiarów wytrzymałościowych dla mostów małych rozpiętości uzasadniono w pracy głównie znikomymi wielkościami pomiarowymi pod próbnymi obciążeniami, dużym kosztem badań w stosunku do kosztu obiektu i ogólnie mniejszym znaczeniem tych obiektów w linii kolejowej. Ograniczenie takie uważa się za celowe, chociaż konkretne wartości l mogą być dyskusyjne. Przykładowo proponuje się, aby dla kolejowych mostów betonowych lo = 10 m. Istotne znaczenie przykłada się tu głównie do rozpiętości przęsła mostu. 2. Ze względu na charakter obciążeń kolejowych zbliżonych do ob- ciążeń normowych przewiduje się obciążenie takich małych przęseł obciążeniem statycznym i dynamicznym. 3. W mostach drogowych za istotny czynnik wpływający na potrzebę przeprowadzenia próbnego obciążenia przyjmuje się rozpiętość przęsła mostowego oraz proporcje między wielkościami statycznymi od normowego obciążenia użytkowego (Mn, Nn) i obciążenia ciężarem stałym OJt. Przykładowo proponuje się, aby dla mostów betonowych przyjąć lo = 30,0 m 4. Badania dynamiczne powinny być zdaniem autorów prowadzone tylko dla przęseł charakteryzujących się określoną wrażliwością na ob- ciążenia dynamiczne. Wielkości próbnych obciążeń Rodzaj i wielkość próbnych obciążeń jest zależna od charakteru mostu i możliwości realizacji środków- obciążających. Z tego względu traktuje się oddzielnie mosty drogowe i kolejowe. Przewidywana przez te warunki możliwość realizacji obciążenia próbnego mostów kolejowych poniżej poziomu wielkości normowych jest związana z brakiem w praktyce na liniach kolejowych odpowiednio ciężkich pojazdów. Warunki dotyczące sił poprzecznych nie są tu traktowane jako podstawowe, lecz celem ich wprowadzenia jest głównie zabezpieczenie konstrukcji od przekroczenia dopuszczalnych sił poprzecznych, przede wszystkim w projektowaniu próbnych obciążeń przy użyciu środków obciążających odbiegających od pojazdów normowych. Ograniczenie dowolności środków obciążających w mostach drogowych, do konkretnego czasu to wprowadzenia i sprowadzenia z obiektu, jest uzasadnione dążeniem do ułatwienia uchwycenia w pomiarach narastania od- kształceń (przemieszczeń) sprężystych i trwałych. [więcej w: cena betonu b15, gerontofilia online pl, wełna schwenk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b15 gerontofilia online pl wełna schwenk