Płyty żelbetowe w stanie zarysowania

Płyty żelbetowe w stanie zarysowania zostały omówione w pracy E.Absoi i A. Brandta oraz A. Borcza. Zagadnienia nośności granicznej płyt prostokątnych było przedmiotem prac D. Niepostyna. W niniejszym opracowaniu autor chciał zwrócić uwagę na wpływ połączeń na bezpieczeństwo konstrukcji pomostu. Wyznaczenie obciążeń, przy których wystąpiły zarysowania oraz zniszczenie połączeń i elementów łączonych było podstawą do wyciągnięcia konkretnych wniosków. Uwzględnienie wpływu połączeń na postać zarysowania płyt może stanowić przyczynek do szerszego omówienia tego zagadnienia. Badanie złącz płyt przy zginaniu walcowym Badanię połączeń płyt w układzie walcowym ma duże znaczenie przy określaniu ich podstawowych własności wytrzymałościowych. Stanowią one wycinki połączonych płyt. Przedmiotem badań był wpływ nośności różnych typów po- łączeń na zginanie przy obciążeniu symetrycznym dwoma siłami i niesymetrycznym jedną siłą. Badano połączenia płyt o zbrojeniu łączonym pętlowo, spawanym oraz połączenia klejone. Mierzono wartości sił przy zarysowaniu i zniszczeniu oraz przemieszczenia przy różnych poziomach obciążeń. Róż- nice w ugięciach są miarą wpływu rodzaju połączeń na ich sztywność. Stosunek maksymalnych wartości momentów przy tych obciążeniach do analogicznych wartości momentów uzyskanych dla wycinków płyt monolitycznych (bez styków) stanowi miarę wpływu rodzaju styku na redukcję cech wytrzymałościowych. Nośność wycinków płytowych o stykach pętlowych szerokopasmowych była zbliżona do nośności wycinków monolitycznych identycznie obciążonych. W przypadku styków pętlowych w kształcie koła lub trójkąta, nośność ta była o 3 -50 % niższa od nośności płyty monolitycznej. Styki spawane zbrojenia, przy szerokości strefy styku 10 cm, zredukowały nośność o 15 -30 %. Interesujące wyniki uzyskano przy zginaniu, z udziałem siły poprzecznej, wycinków płyt połączonych stykami pętlowymi. Moment niszczący połączeń pętlowych był wyższy o ponad 10 % od analogicznego momentu uzyskanego dla wycinka płyty monolitycznej przy czystym zginaniu. Tego korzystnego efektu nie stwierdzono przy stykach spawanych. [podobne: najlepsze piece co, czujnik wilgotności gleby, bramy segmentowe]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bramy segmentowe czujnik wilgotności gleby najlepsze piece co