Posts Tagged ‘wełna schwenk’

Celowość próbnych obciążeń

Thursday, September 19th, 2019

Próbne i kontrolne obciążenia mostów prowadzi się z reguły w tzw. sprężystym zakresie pracy konstrukcji, mimo znanych istniejących nie- odwracalnych efektów takich obciążeń. Obciążenia te mogą być więc miarą oceny bezpieczeństwa budowli mostowych w takim stopniu, w jakim stany sprężyste pracy konstrukcji inżynierskich pozwalają na prognozowanie ich stanów granicznych w miarę narastania obciążenia. Można tu tylko zauważyć, że konstrukcje mostowe, ze względu na czystość schematu statycznego i ukształtowania ustroju nośnego są z wszystkich budowli inżynierskich najbardziej przydatne do oceny stanów granicznych na podstawie znajomości pracy w stanie sprężystym. Jest przy tym zrozumiałe, że stosunkowo łatwo jest ocenić zapas nośności w poszczególnych elementach ustroju, natomiast trudniej określić ten zapas dla całego ustroju pod szczególnymi obciążeniami (np. …read more

Mosty drogowe

Thursday, September 19th, 2019

Należy stwierdzić że: 1. Ze względu na sposób ukształtowania (z reguły jedno przęsło pod jeden tor) oraz specyficzne warunki ruchu i obciążeń kolejowych przyjęto, że wszystkie mosty kolejowe powinny być poddawane próbnym obciążeniom. Przyjęcie badań bez pomiarów wytrzymałościowych dla mostów małych rozpiętości uzasadniono w pracy głównie znikomymi wielkościami pomiarowymi pod próbnymi obciążeniami, dużym kosztem badań w stosunku do kosztu obiektu i ogólnie mniejszym znaczeniem tych obiektów w linii kolejowej. Ograniczenie takie uważa się za celowe, chociaż konkretne wartości l mogą być dyskusyjne. Przykładowo proponuje się, aby dla kolejowych mostów betonowych lo = 10 m. …read more

Badania teoretyczne i doświadczalne

Wednesday, September 18th, 2019

…read more

Obciążenia dynamiczne

Wednesday, September 18th, 2019

Obciążenia dynamiczne przewiduje się głównie dla mostów kolejowych, gdyż dla mostów drogowych będą one wymagane w specjalnych przypadkach. Przewiduje się przy tym, że do obciążeń dynamicznych powinno się używać w zasadzie tych samych pojazdów co przy obciążeniu statycznym. Proponuje się, aby dla mostów kolejowych tworzyć dla obciążenia dynamicznego z pomiarami wytrzymałościowymi trzy pociągi w składzie: ciągnik dwa ciągniki ciągnik i pięć ciężkich jednakowych wagonów. Realizacja próbnego obciążenia Obciążenia mostów kolejowych bez pomiarów wytrzymałościowych Proponuje się następującą realizację tego obciążenia: 1. Przeprowadzenie przez most pojedynczego pojazdu z małą prędkością v=5 km /h. …read more

Współczynnik liczbowy

Wednesday, September 18th, 2019

Współczynnik liczbowy w warunku przyjęto na podstawie doświadczeń autorów. W jako funkcji czasu t w kilku obiektach badanych przez autorów. Zwraca się uwagę na charakterystyczny przebieg krzywych odkształceń w zależności od wielkości próbnego obciążenia. Powtórne ewentualne obciążenie przęsła lub przejazdy po nim pojazdów użytych do obciążenia innych przęseł nie powinny nastąpić w czasie krótszym niż 1 h po usunięciu próbnego obciążenia, oraz nie wcześniej aż ujemne przyrosty odkształceń badanej konstrukcji nie spełnią warunku. Obciążanie dynamiczne mostów drogowych i kolejowych Próbne obciążenie dynamiczne powinno być przeprowadzone zawsze po obciążeniu statycznym. …read more

Przedmiot, zakres i wyniki pomiarów

Wednesday, September 18th, 2019

Podczas próbnego obciążenia można mierzyć w zasadzie tylko dwa rodzaje wielkości: – przemieszczenia i ich pochodne jak ugięcia, kąty ugięcia, kąty skręcenia, przesuwy konstrukcji, – odkształcenia i ich pochodne, a więc praktycznie składowe tensora odkształceń. Pomiary tych wielkości mogą być bezpośrednie lub pośrednie przy użyciu urządzeń mechanicznych lub elektrycznych czy pneumatycznych. Wybór rodzaju mierzonych wielkości zależy od wielu czynników takich jak ukształtowanie konstrukcji, rodzaj tworzywa, stojąca do dyspozycji aparatura oraz zakres zamierzonej analizy doświadczalnej obiektu. Istotną sprawą jest tu waga pomiaru zależna od rodzaju mierzonej wielkości i lokalizacji punktu pomiarowego w obiekcie. Jest to związane z faktem, że przemieszczenia dają nam informację o ogólnej pracy obiektu, gdyż są wynikiem całkowania się tej pracy z obszaru całej konstrukcji, a stosunkowo mało informują co się dzieje w samym punkcie (przekroju) pomiaru. …read more

LOSOWA NOŚNOŚĆ GRANICZNA PŁYTOWYCH ELEMENTÓW MOSTOWYCH

Wednesday, September 18th, 2019

Podano sposób wyznaczania losowej nośności granicznej obramowanych płyt na podstawie teorii linii załomów plastycznych. Zaproponowano sposób uwzględniania wpływu obciążeń działających w płaszczyźnie środkowej płyty na losową nośność graniczną płyt mierzoną obciążeniem poprzecznym. Wyznaczono zależności graniczne między losowym momentem granicznym a graniczną siłą osiową w przekrojach prętów o losowej strukturze materiału i nielosowych wymiarach geometrycznych. Wstęp. Weźmy pod uwagę lokalne zniszczenie elementów mostów płytowo- belkowych pod skupionym lub rozłożonym obciążeniem statycznym. …read more

Rodzaje środków obciążających i ich ustawienie na przęsłach

Tuesday, September 17th, 2019

Rodzaje środków obciążających i ich ustawienie na przęsłach powinno odpowiadać ściśle programowi próbnego obciążenia. Chodzi tu między innymi o takie sprawy, jak: – ustawienie we właściwym położeniu na długości przęsła osi użytych ciągników i wagonów kolejowych, – ustawienie we właściwym położeniu na. długości i szerokości przęsła drogowych środków obciążających, – utrzymywanie pojazdów, przygotowanych do próbnych obciążeń lub sprowadzonych z przęseł po próbnym obciążeniu, na dojazdach nie bliżej przyczółków niż w odległości równej podwójnej długości klina odłamu. Program próbnych obciążeń powinien przewidywać obciążenia ekstremalne co najmniej dla przekrojów – w kierunku podłużnym mostów drogowych i kolejowych dla połowy wszystkich przęseł rozciętych nad podporami oraz w połowie rozpiętości i nad podporami w ustrojach ciągłych i wspornikowych, – w kierunku poprzecznym przęseł (z reguły drogowych) dla środkowego i jednego skrajnego punktu płyty, a także środkowej lub najbliższej środka belki oraz jednej belki skrajnej. W ustrojach wieloprzęsłowych o belkach rozciętych nad podporami powinno następować kolejne, poczynając od skrajnych, obciążenie poszczególnych przęseł tak, aby pojazdy użyte do obciążenia dowolnego przęsła były przeprowadzane tylko przez przęsło poddane już próbnemu obciążeniu. …read more

PROBABILISTYCZNE MODELE OBCIĄŻENIA MOSTÓW

Tuesday, September 17th, 2019

Dwa modele teoretyczne, ciągły i dyskretny, są sformułowane dla ujęcia czasoprzestrzennych efektów obciążenia mostów. Scharakteryzowano siły wewnętrzne konstrukcji mostowej polem stochastycznym dwóch argumentów czasu i współrzędnej przekroju poprzecznego mostu. Dzięki czterem prostym hipotezom redukuje. się pole stochastyczne do stacjonarnego procesu losowego. Rozważa się dwuwymiarowy ciąg losowych obciążeń (model dyskretny) i wyznacza prawdopodobieństwo przewyższenia nośności przez maksymalne wartości obciążeń. …read more

ODKAZANIE SCIEKÓW

Saturday, September 7th, 2019

ODKAŻANIE ŚCIEKÓW 5. 7. 1. Chlorowanie ścieków Ścieki domowe odkaża się w przypadku choroby zakaźnej za pomocą wapna (CaO), dodając do ścieków 0,2 l 20-25010 mleka wapiennego na osobę i dzień; są to niewielkie objętości ścieków. Poza tym do odkażania tego rodzaju ścieków można stosować wapno chlorowane, chloraminę techniczną, lizol, niekiedy różnego rodzaju środki patentowane. …read more