Wprowadzenie analizy dynamicznej konstrukcji mostowych

Wprowadzenie analizy dynamicznej konstrukcji mostowych do praktyki jest coraz bardziej realne wobec rozwoju elektronicznej techniki obliczeniowej. Ze względu na złożoność tej analizy celowe jest jednak dążenie do takiego jej wykonania, aby mogła być ona bezpośrednio przydatna do obliczeń projektowych. Nie jest to łatwe. Jak bowiem wiadomo na dynamiczną deformację konstrukcji mostowych ma wpływ wiele parametrów, które dotyczą samej konstrukcji, jak również charakterystyki obciążających ją pojazdów i ich ruchu po moście. W celu uproszczenia analizy uwzględniane są w niej tylko niektóre parametry, uznane w danym przypadku za najbardziej istotne. Dobór tych parametrów stanowi jedno z najważniejszych zagadnień w omawianej dziedzinie. Analiza dynamiczna mostów zakrzywionych w planie jest szczególnie złożona, wymaga bowiem – oprócz uwzględniania zginania – rozpatrywania skręcania przęsła, które występuje nawet w przypadku symetrycznego względem osi przekroju poprzecznego poruszania się obciążenia wzdłuż mostu. Dość wszechstronne próby wykonania takiej analizy podjęli w latach ostatnich badacze amerykańscy, którzy opublikowali wyniki swoich dociekań w pracach. Autorzy pracy – Ohristiano i Oulver – zweryfikowali za pomocą laboratoryjnych badań doświadczalnych wyniki rozważań teoretycznych, uzyskując bardzo dobrą zgodność rezultatów. Autorzy pracy – Vashi, Schelling i Heins, jr – przedstawili konkretną propozycję zastosowania analizy dynamicznej do projektowania mostów drogowych zakrzywionych w planie. Uzyskane w tych pracach wyniki są bardzo interesujące i warte szerszej dyskusji. Wyniki te wskazują na konieczność stosowania różnych wartości współczynników dynamicznych w odniesieniu do zginania i do skręcania mostów zakrzywionych w planie. W sytuacji, gdy w normach projektowania przewidziany jest tylko jeden ogólny współczynnik dynamiczny, wówczas może to w niektórych przypadkach prowadzić do niewłaściwego wymiarowania konstrukcji, co z kolei może mieć pewien wpływ na bezpieczeństwo projektowanego mostu. Celem referatu nie jest więc przedstawienie własnych, oryginalnych rozwiązań lecz zwrócenie uwagi na niektóre aspekty projektowania mostów zakrzywionych w planie. W referacie maksymalnie skrócono rozważania matematyczne, ograniczając je do przedstawienia założeń i uzyskanych wzorów końcowych. Szczegółowo natomiast omówiono wyniki dociekań. Zdaniem autora referatu weryfikacja sposobu projektowania mostów zakrzywionych w planie jest potrzebna, aby uzyskać w tej dziedzinie postęp. Dyskusja na ten temat z udziałem osób bliżej zajmujących się dynamiką mostów może i powinna być pożyteczna dla rozwoju polskiego mostownictwa. [więcej w: wapno gaszone cena, googie, styropian grafitowy czy warto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: googie styropian grafitowy czy warto wapno gaszone cena