Współczynnik liczbowy

Współczynnik liczbowy w warunku przyjęto na podstawie doświadczeń autorów. W jako funkcji czasu t w kilku obiektach badanych przez autorów. Zwraca się uwagę na charakterystyczny przebieg krzywych odkształceń w zależności od wielkości próbnego obciążenia. Powtórne ewentualne obciążenie przęsła lub przejazdy po nim pojazdów użytych do obciążenia innych przęseł nie powinny nastąpić w czasie krótszym niż 1 h po usunięciu próbnego obciążenia, oraz nie wcześniej aż ujemne przyrosty odkształceń badanej konstrukcji nie spełnią warunku. Obciążanie dynamiczne mostów drogowych i kolejowych Próbne obciążenie dynamiczne powinno być przeprowadzone zawsze po obciążeniu statycznym. Przebieg próbnego obciążenia dynamicznego powinien obejmować następujące jazdy każdego z zestawów pojazdów próbnych przewidzianych do tego obciążenia: – dwukrotny przejazd z prędkością v 5 km/h., – dwukrotne przejazdy z prędkościami 20, 40, 60 km/h. oraz z prędkością maksymalną dla danej linii kolejowej lub drogi, , – powtórny dwukrotny przejazd z prędkością v 5 km/h. Prze- jazdy te powinny następować po sobie w odstępach czasu t 10 minut. Prędkość v 5 km/h. traktowana jest tu przez autorów jako quasi- statyczna baza odniesienia dla obciążeń dynamicznych. Obciążanie podpór mostowych Dotychczas nie ma praktycznie wymagań odnośnie do specjalnych próbnych obciążeń dla sprawdzenia podpór mostowych. Autorzy są zdania, że wymagania takie powinny być wprowadzone ze względu na rozwój form konstrukcji podpór. Uważa się za celowe wykonywanie próbnych obciążeń następujących rodzajów podpór mostów drogowych i kolejowych: – przyczółków oszczędnościowych (cienkościennych) na fundamentach bez pali z elementami redukującymi napór naziomu, przyczółków oszczędnościowych palowych, – filarów palowych, – filarów słupowych, prefabrykowanych. Należałoby jednak określić dodatkowe kryteria warunkujące konieczność takich obciążeń, jak np. warunek sztywności, smukłości itp. jak w przypadku przęseł. Poza obciążeniami statycznymi i konwencjonalnymi dynamicznymi należałoby przewidywać odpowiednie obciążenia z hamowaniem pojazdów. [więcej w: cena betonu b15, gerontofilia online pl, wełna schwenk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b15 gerontofilia online pl wełna schwenk